Снимка на класа

Общи условия за участие в играта „Снимка на класа“, провеждана на Facebook страницата на кино Арена

1. Предмет и общи понятия:

1.1. Тези Общи условия (наричани за краткост „Условия”) определят механизма и уреждат взаимоотношенията, които възникват между кино Арена (наричано за краткост „Компанията”) и физическите лица, които участват в игри и томболи с предметни награди на Facebook страницата на кино Арена

1.2. Всяка игра или томбола (наричана за краткост „Кампанията”) е маркетингов инструмент за популяризиране на дейността на Компанията и за повишаване на активността в официалната Facebook страница на кино Арена на адрес: https://www.facebook.com/KinoArena/

1.3. Участник в Кампанията (наричан за краткост „Участник”) може да бъде само физическо лице, което се включва в Кампанията, съгласно точка 2.1. от настоящите Условия.

1.4. Условията се разпространяват на интернет сайта на Компанията https://www.kinoarena.com/bg/, като с това се считат достъпни до Участниците в Кампанията.

1.5. Кампанията се провежда от 8.00 часа на 28.04.2023 г. до 16.00 часа на 15.07.2023 г. (в зависимост от града, обявен в текста на поста).

1.6. Кампанията се организира на територията на градовете София, Варна, Пловдив, Плевен, Смолян и Кърджали, където кино Арена има присъствие.

1.7. Meta не участва и не съдейства по какъвто и да е начин в организирането и провеждането на Кампанията.

1.8. Участието в Кампанията не е обвързано с продажба на продукт и/или услуга.

 

2. Включване в Кампанията:

2.1. Участник в Кампанията (наричан за краткост „Участник”) може да бъде само физическо лице, навършило 18 години. Участниците се включват в Кампанията, като отговорят на въпрос под формата на коментар под поста, публикуван на Facebook страницата на Компанията, посочена в точка 1.2. на настоящите Условия, в периода на Кампанията. С извършване на посоченото действие, Участниците приемат и настоящите Условия за участие в Кампанията.

2.2. Организаторите на Кампанията имат право да трият коментари, съдържащи:

 • обидни коментари, основани на расов, религиозен, полов или сексуален признак и всякакво друго дискриминационно поведение по смисъла на Закона за защита от дискриминация;
 • клевети, вулгарно и всякакво противоречащо на закона и добрите норми съдържание;
 • директни атаки към други фенове на страницата;
 • призоваване към незаконни действия;
 • порнографско съдържание;
 • реклама или промотиране на продукти, услуги или политически организации;
 • СПАМ или линкове към външни сайтове;
 • нарушаване на авторските права, търговските марки или други права;
 • публичното споделяне на лични данни като: телефонни номера, пощенски или e-mail адреси и други;
 • нерелевантни (неотносими) коментари или коментари, публикувани от профили, за които има съмнение, че не са на реални хора.

 

3. Награди от Кампанията и условия за разпределянето им:

3.1. След финала на Кампанията ще бъдат раздадени награди – билети за кино. За градовете Плевен, Смолян и Кърджали Участникът, събрал най- много реакции, печели до 30 билета. За градовете София, Пловдив и Варна Участникът, събрал най- много реакции, печели до 30 билета, а вторият Участник по брой реакции печели 50% отстъпка от цената на билета до 30 билета.

3.2. Наградата не може да бъде разменяна за паричната й или каквато и да е друга равностойност.

3.3. Участниците могат да изпращат информацията, посочена в т.2.1., с което да се включат в Кампанията, в периода между 28.04.2023 г. и 15.07.2023 г. (в зависимост от града, обявен в текста на поста).

3.4. На датата, обявена в текста на играта, ще бъде изтеглено и обявено името на печелившия участник от Кампанията. Печелившият участник в Кампанията ще бъде определен чрез томбола, на случаен принцип, в присъствието на комисия от трима души.

3.6. Печелившият участник ще бъде обявен на Facebook страницата на Компанията https://www.facebook.com/KinoArena/. За да получи наградата си, печелившият участник следва да се свърже с Компанията в срок от 7 (седем) календарни дни, след обявяването му, чрез изпращане на лично съобщение във Facebook .

3.7. Наградата се изпраща на посочен адрес на Участника, след получен отговор от него на лично съобщение чрез Facebook до Компанията. Наградата, непотърсена в посочения в предходната точка 3.6. срок, не подлежи на изпращане на печелившия Участник.

3.8. Всички Участници в Кампанията получават правото да бъдат включени в томболата с цел определяне на печелившите и разпределяне на наградите, осигурена от кино Арена, съгласно настоящите Условия.

3.9. Участник, спечелил награда, но неизпълнил условията, посочени по-горе в точка 3.6. и точка 3.7. не получава наградата си. Непотърсена награда не се преразпределя.

3.10. Всеки Участник в Кампанията има право да участва, като даде своя отговор в коментар под поста на Кампанията. За да бъде зачетен неговият коментар, Участникът трябва да публикува снимка на класа си.

3.11. Победителят в играта е Участникът, чийто коментар е събрал най- много реакции.

3.11. В разпределянето на наградата в Кампанията не могат да вземат участие служители на Кино Арена и техните роднини.

 

4. Допълнителни разпоредби:

4.1. Настоящите Условия са в сила по отношение единствено на описаната в тях Кампания с награда и се прилагат за периода на нейното действие. Всякакви други промоции, организирани от Кино Арена ще се регламентират от отделни Общи условия. След изтичане на срока на Кампанията настоящите Условия прекратяват своето действие.

4.2. Компанията има право, по своя преценка, да прекрати Кампанията по всяко време, в случай че настъпят обстоятелства, които възпрепятстват нейното провеждане, включително, но не само – злоупотреби, нарушаване на тези Правила, форсмажорни обстоятелства, акт на административен, съдебен или друг орган и др. В тези случаи Компанията не дължи каквато и да е компенсация на участниците.

4.3. С участието си в Кампанията на Facebook страницата на Кино Арена, всеки Участник (име на Facebook профил) приема настоящите Правила.

4.4. Компанията има право по всяко време да измени и допълни настоящите Правила, като същите влизат в сила от момента на публикуването им на Официалната интернет страница на Кино Арена.

4.5. С участието си в Кампанията, всички Участници, декларират, че са запознати с „Информацията за защита на личните данни“ и с начина, по който могат да упражнят своите права, и изрично се съгласяват предоставените от тях във връзка с настоящата Кампания лични данни да бъдат обработвани от Кино Арена или други организации, ангажирани професионално с Кампанията, за целите на реализирането й.

Информиран/а съм, че:

 1. Кино Арена, с ЕИК 130328160 /“Компанията“/, е администратор на лични данни. Компанията е със седалище и адрес на управление в гр. София, e-mail: info@kinoarena.com
 2. Личните ми данни се събират и обработват от Компанията с цел участие в Кампания с игри и томболи включващи предметни награди, провеждани на Facebook страницата на Кино Арена.
 3. За целите, посочени по-горе, Компанията обработва следните лични данни/категории лични данни:
  • Имена
  • Данни за контакт /име и фамилия, телефон, адрес за доставка/
 4. Компанията ще съхранява събраните лични данни за срока на Кампанията.
 5. Предоставените от мен лични данни могат да бъдат разкрити впоследствие на:
  • Служители на Компанията, ангажирани за горепосочените цели.
  • Лица, с които Компанията е сключила договор за съвместно създаване или предоставяне на услуги/продукти във връзка с Кампанията.
  • Външни контактни центрове във връзка с предоставяни от Компанията услуги/продукти.
  • Лица, на които Компанията е възложила печат, изработване и/или доставяне на писмена кореспонденция и/или информационни материали на Банката.
 6. Като физическо лице – субект на данни, имам право да изискам от Кино Арена достъп до, коригиране или изтриване на личните ми данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани с мен, или право да направя възражение срещу обработването, както и право на преносимост на данните.
 7. Всяко искане, свързано с упражняване на изброените по-горе права, следва да подам в писмен вид до Компанията.
 8. Компанията не прилага автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.
 9. Имам право да подам жалба до Комисията за защита на личните данни /гр. София п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2/, ако считам, че обработването на личните ми данни от Банката нарушава разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. (Общия регламент относно защитата на данните).

 

Декларация – съгласие за обработване на лични данни

С участието си в играта, декларирам, че давам изричното си съгласие личните ми данни да бъдат обработвани от 1.       Кино Арена за горепосочените цели.

Информиран/а съм, че имам право да оттегля предоставеното от мен съгласие по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването на личните ми данни от Компанията, основано на даденото от мен съгласие преди неговото оттегляне.

 

 

Сподели с

Facebook