Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА WWW.KINOARENA.COM

Настоящите Общи условия регулират ползването на интернет-сайта www.kinoarena.com, както и ползването на услугите, предлагани в сайта

 
ГЛАВА I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ.

 

1. www.kinoarena.com e виртуален информационен ресурс в интернет, създаден в съответствие със законодателството на Република България и предназначен да дава информация на своите потребители за Кина Арена.

2. След регистрация потребителите на www.kinoarena.com могат да ползват определени услуги при спазване на настоящите Общи условия и на законодателството на Република България. За ползването на определени услуги могат да бъдат поставяни и допълнителни условия, за което потребителите ще бъдат уведомени по подходящ начин.

3. За ползване на услугите на сайта www.kinoarena.com, за които не е необходима регистрация и са общодостъпни, се прилагат правилата за ползване от нерегистрирани потребители.

4. Услугите, предоставяни на сайта www.kinoarena.com, са динамични, т. е. непрекъснато се допълват и променят с оглед тяхното усъвършенстване и може да се променя режима на предоставяне им, за което потребителите ще бъдат уведомени по подходящ начин.

5. Собственикът и/или лицето, предоставящо каквато и да било услуга на сайта www.kinoarena.com, не носят отговорност за проблеми при предоставянето на услугите, които се дължат на неподходящо оборудване на потребителите, както и на несъвместимост на софтуерните приложения, ползвани от тях и услугите на www.kinoarena.com

 

ГЛАВА II. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛ.

 

6. За да използва услугите, предоставяни на сайта www.kinoarena.com, потребителят следва да попълни електронна форма за регистрация и да декларира съгласие с настоящите Общи условия.

7. Съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис, когато потребителят изрази съгласие с Общите условия, той извършва електронно изявление, с което декларира, че е запознат с общите условия, съгласен е с тях и се задължава да ги спазва.

8. Чрез регистрацията си потребителят се съгласява неговият IP адрес и всякаква друга информация, необходима за неговото идентифициране да бъде записвана и при необходимост предоставяна на съответните компетентни органи, в случай, че е поискана такава (напр. официално съдебно искане по висящ правен спор).

9. Потребителят се задължава при регистрацията си да предостави актуални и точни данни относно самоличността и правното си положение, изискуеми в съответната електронна форма за регистрация. Потребителят гарантира, че данните, предоставени при регистрацията са пълни и точни и при промяна ще ги актуализира своевременно. Регистрацията на всеки потребител, за който се установи, че е предоставил неверни данни, може да бъде заличена. Собственикът и/или лицето, предоставящо каквато и да било услуга на сайта www.kinoarena.com, не носят отговорност за предоставените чрез регистрация на потребители данни.

10. При регистрацията си всеки потребител заявява потребителско име и парола, с които ще ползва услугите на www.kinoarena.com. В случай, че потребителското име вече е заето (има друг потребител с такова име), той бива незабавно уведомяван, за да посочи ново потребителско име, което е свободно. Потребителят се задължава да не предоставя потребителското име и паролата си за ползване от трети лица. Собственикът и/или лицето, предоставящо каквато и да било услуга на сайта www.kinoarena.com, не носят отговорност за вреди настъпили за потребителя в резултат от неправомерно използване на потребителското име и паролата му от трети лица.

 
ГЛАВА III. СЪГЛАСИЕ.

 

11. Регистрацията на потребител в www.kinoarena.com има силата на съгласие с настоящите Общи условия, като след регистрацията си потребителят получава на посочения от него e-mail адрес съобщение, което съдържа потребителското име и паролата на потребителя.

 

ГЛАВА IV. ПРИЛОЖИМОСТ. ПРОМЯНА.

 

12. Разпоредбите на настоящите Общи условия се прилагат за всички услуги, предоставяни чрез www.kinoarena.com, доколкото за тях не се предвидени специални правила.

13. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни, като измененията влизат в сила от публикуването им в www.kinoarena.com, като потребителите се смятат за уведомени за тези изменения от публикуването им в посочения сайт.

 

ГЛАВА V. БЕЗПЛАТНИ УСЛУГИ.

 

14. Потребителите на www.kinoarena.com могат да ползват услугата "Резервация на билети за кино" само срещу регистрация. За ползване на посочената услугата, потребителят следва да приеме отделни правила за ползване тази услуга.

15. Услугата „Резервация на билети за кино" дават възможност на потребител на www.kinoarena.com да резервират максимум 6 броя билети за прожекции в Кина Арена. Услугата „Резервация на билети за кино" в www.kinoarena.com може да се използва само от регистрирани потребители.

16. Услуги, които не включват резервация, закупуване и регистрация на билети са достъпни за всички потребители на www.kinoarena.com, без да е необходима регистрация и създаване на профил, и са с изцяло информативна цел.

 

ГЛАВА VI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

 

17. Достъпът на определени потребители до www.kinoarena.com може да бъде прекратен, когато се установи, че те са предоставили неверни данни при регистрацията си или по какъвто и да било начин чрез действията си накърняват правата на Собственика и/или лицето, предоставящо каквато и да било услуга на сайта www.kinoarena.comили на трети лица и/или нарушават законодателството на Република България.

18. На сайта www.kinoarena.com може да има препратки към други интернет-страници, както и всякакви рекламни карета, банери и др. подобни с търговска цел.

19. Предоставянето на определени услуги може да бъде прекратено, за което потребителите ще бъдат уведомени чрез съобщение на интернет сайта www.kinoarena.com.

 
ГЛАВА VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

 

20. Потребителите имат право да ползват услугите на www.kinoarena.com при спазване на настоящите Общи условия, допълнителните условия, поставени за съответните услуги, и законодателството на Република България.

21. Потребителят има право свободно и неограничено, по всяко време, да променя предоставените от него при регистрацията му данни, като спазва предвиденото в настоящите Общи условия.

22. Потребителят следва сам да осигури необходимото му оборудване (хардуер и софтуер) за спокойно ползване на услугите на www.kinoarena.com.

23. Потребителят не може да ползва материалите, публикувани в www.kinoarena.com за лични нужди, като се забранява и възпроизвеждането и разпространението им по какъвто и да било начин с търговска цел, без разрешението на автора.

24. Във връзка с ползването на предоставените на сайта www.kinoarena.com услуги, потребителят е длъжен: - да спазва разпоредбите на настоящите Общи условия и законодателството на Република България - да следи за нарушения от други потребители на настоящите Общи условия и законодателството на Република България и при установяване на такива, да уведомява своевременно на посочените за контакти e-mail  - да не накърнява по какъвто и да било начин правата на Собственика и/или лицето, предоставящо каквато и да било услуга на сайта www.kinoarena.com, както и на трети лица.

25. С потвърждаването и съгласието с настоящите Общи условия потребителят декларира и дава изрично своето съгласие личните му данни да бъдат обработвани по смисъла на Закон за защита на личните данни.

 

ГЛАВА VIII. ИНФОРМАЦИЯ

 

26. Собственикът и/или лицето, предоставящо каквато и да било услуга на сайта www.kinoarena.com, имат право да събира и съхранява информация за потребителите си при тяхната регистрация по начин, който да позволява идентифицирането им.

27. Ще бъде положена необходимата грижа, за да предотврати достъпа на трети лица до съхраняваната информация за потребителите.

 
ГЛАВА IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯТА И ПРЕДОСТАВЯНИТЕ УСЛУГИ

 

28. Потребителите по всяко време могат да прекратят регистрацията си на сайта.

29. Регистрацията на потребител и предоставяните услуги се прекратяват автоматично при спиране на поддръжката на www.kinoarena.com.

 

 
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА РЕЗЕРВАЦИИ НА БИЛЕТИ ПРЕЗ САЙТА WWW.KINOARENA.COM    
 
I. ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА РЕЗЕРВАЦИИ НА БИЛЕТИ:

 

1. За извършване на резервация на билети за Кина Арена се изисква регистрация на потребителите по електронен път. Предоставените лични данни при регистрация на сайта се ползват в съответсвие с действащото българско законодателтсво. Може да се ползват cookies за автоматична идентификация на потребителите.

2. Резервацията на билети или изпратеното на електронна поща потвърждение за нея сами по себе си не са входен билет за кинопрожекция. Стойността на входните билети се заплаща на касите на кинокомплекса или на терминал за билети.

3. Онлайн такса (booking fee) – Услугата закупуване или резервация на кинобилети към момента не се заплаща допълнително.

4. При приключване на процеса на резервация системата автоматично изпраща потвърждение на посочения от Вас e-mail, в който са описани всички детайли (дата, час, филм, място, цена) на запазените билети, както и уникалния номер на резервацията. Тази информация можете да намерите и във вашия профил в секция „ИСТОРИЯ НА РЕЗЕРВАЦИИТЕ И ЗАКУПЕНИТЕ БИЛЕТИ“

5. Резервираните билети се заплащат на касите на избрания кинокомплекс Кино Арена или на терминал за билети при издаването им.

6. Собственикът и/или лицето, предоставящо каквато и да било услуга на сайта www. kinoarena.com, както и операторът на Кина Арена не носят отговорност за пропуснати резервации, както и ако изгубите Вашия код за резервация.

7. Избраните от Вас места не могат да бъдат заменяни на касата на избрания кинокомплекс Арена.

8. Не може да бъдат правени промени в заявените кино, ден, час и филм при направена резервация.

9. Валидност на резервациите:

a. Направената от Вас резервация е валидна и билетите, асоциирани с нея, могат да бъдат издадени до 15 минути преди началото на избраните прожекции, след което системата ги анулира автоматично.

b. Касиерът ще приеме резервацията Ви за валидна, само ако съобщите Вашия код за резервация и имена.

10. Ограничения на разервациите:

a. Ако съобщените имена на потребителя не съответстват с Вашия код за резервация, същата става невалидна.

b. Максималният брой билети от всички типове, които могат да се запазят в една резервация, е 6 броя.

c. При 5 (пет) неизползвани резервации, акаунтът на потебителя се деактивира автоматично и електронния адрес, регистриран в него, не може да бъде използван за повторна регистрация.

d. За да избегнете деактивация на акаунт, моля използвайте опцията за отмяна на резервация, която ще откриете във вашия профил в секция „ИСТОРИЯ НА РЕЗЕРВАЦИИТЕ И ЗАКУПЕНИТЕ БИЛЕТИ“ .

е. Възможно е системата да не приеме направената от Вас резервация за дадена прожекция и да Ви насочи да изберете друг начален час или ден. Това се случва, когато над 50% от местата вече са заети. В такъв случай единственият начин да закупите билети е на касите на киното или на терминал за билети.

11. Изпълнение на резервациите:

a. За улеснение на Вас и на касиера препоръчваме да разпечатате получената по e-mail резервация. Можете да изпълните вашата резервация и на терминал за билети.

b. Собственикът и/или лицето, предоставящо каквато и да било услуга на сайта www. kinoarena.com, както и операторът на Кина Арена не носят отговорност за изпълнение на резервации, за които клиентът е подал неверни данни.

 

II. ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА НА БИЛЕТИ И ЗАПЛАЩАНЕТО ИМ ПРЕЗ ВИРТУАЛЕН ПОС НА САЙТА НА КИНО АРЕНА WWW.KINOARENA.COM :

 

1. Сумата за закупния електронен билет не може да бъде връщана, освен ако прожекцията бъде отменена, поради технически или други обстоятелства.

2. Закупеният електронен билет не може да бъде променян, нито да бъде намалявана бройката входни билети, включени в него.

3. Електронният билет е валиден само за избраните от Потребителя кинокомплекс, филм, ден, зала, дата и час на прожекцията.

4. Елекронният билет може да бъде презаверяван единствено на касите на кинокомплекса не по-късно от 20 минути преди началния час на прожекцията, за която е издаден за прожекция, която е на същата единична цена на входните билети включени в него.

5. При избор на типове билети, които Потребителят желае да закупи, последният е длъжен да съобрази ограниченията в кинопоказа на избраното филмово заглавие – възрастова категоризация по смисъла на Закона за филмовата индустрия. Ако приносителят на Електронния билет е на възраст, която попада в ограничителните визи за кинопоказ на филм, Кино Арена има право да му откаже достъп до прожекцията. В този случай електронният билет може да бъде презаверен за прожекция по избор – за филм, който няма ограничение във възрастта и при същата цена на билета.

6. При закупуване на билет с намаление, Потребителят е длъжен да представи на длъжностните лица в Кино Арена документ удостоверяващ правото за ползване на намаление. Непредставянето на такъв документ е достатъчно основание Кино Арена да откаже на Потребителя достъп до прожекцията.

7. При установен опит за измама електронният билет е невалиден.

8. В случай, че потребителят не е разпечатал предварително получения електронен билет по електронната му поща, той може да направи това на касите на съответния кинокомплекс или на терминал за билети, но само срещу представеня на уникалния буквено-цифрен код на електронния билет. Длъжностните лица на билетни каси и на точките за проверка на билети могат да поискат от потребиеля документ, удостоверяващ правото за ползване на намалението.

9. Описаният брой входни билети, съдържащи се в Електронния билет, се валидират онлайн от длъжностните лица на Кино Арена непосредствено преди входовете към кинозалите. В случай на несъответствие в броя входни билети, определящ е броят входни билети, които са заплатени и регистрирани в системата за онлайн продажби, и в залата се допускат само броя лица, за които е заплатен входен билет.

10. Електронният билет е невалиден, ако част от него е загубена, променяна или унищожена.

11. Онлайн такса (booking fee) – Услугата закупуване или резервация на кинобилети към момента не се заплаща допълнително.