Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА WWW.KINOARENA.COM

Настоящите Общи условия регулират ползването на интернет-сайта www.kinoarena.com, както и ползването на услугите, предлагани в сайта

 
ГЛАВА I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ.

 

1. www.kinoarena.com e виртуален информационен ресурс в интернет, създаден в съответствие със законодателството на Република България и предназначен да дава информация на своите потребители за Кина Арена.

2. След регистрация потребителите на www.kinoarena.com могат да ползват определени услуги при спазване на настоящите Общи условия и на законодателството на Република България. За ползването на определени услуги могат да бъдат поставяни и допълнителни условия, за което потребителите ще бъдат уведомени по подходящ начин.

3. За ползване на услугите на сайта www.kinoarena.com, за които не е необходима регистрация и са общодостъпни, се прилагат правилата за ползване от нерегистрирани потребители.

4. Услугите, предоставяни на сайта www.kinoarena.com, са динамични, т. е. непрекъснато се допълват и променят с оглед тяхното усъвършенстване и може да се променя режима на предоставяне им, за което потребителите ще бъдат уведомени по подходящ начин.

5. Собственикът и/или лицето, предоставящо каквато и да било услуга на сайта www.kinoarena.com, не носят отговорност за проблеми при предоставянето на услугите, които се дължат на неподходящо оборудване на потребителите, както и на несъвместимост на софтуерните приложения, ползвани от тях и услугите на www.kinoarena.com

 

ГЛАВА II. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛ.

 

6. За да използва услугите, предоставяни на сайта www.kinoarena.com, потребителят следва да попълни електронна форма за регистрация и да декларира съгласие с настоящите Общи условия.

7. Съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис, когато потребителят изрази съгласие с Общите условия, той извършва електронно изявление, с което декларира, че е запознат с общите условия, съгласен е с тях и се задължава да ги спазва.

8. Чрез регистрацията си потребителят се съгласява неговият IP адрес и всякаква друга информация, необходима за неговото идентифициране да бъде записвана и при необходимост предоставяна на съответните компетентни органи, в случай, че е поискана такава (напр. официално съдебно искане по висящ правен спор).

9. Потребителят се задължава при регистрацията си да предостави актуални и точни данни относно самоличността и правното си положение, изискуеми в съответната електронна форма за регистрация. Потребителят гарантира, че данните, предоставени при регистрацията са пълни и точни и при промяна ще ги актуализира своевременно. Регистрацията на всеки потребител, за който се установи, че е предоставил неверни данни, може да бъде заличена. Собственикът и/или лицето, предоставящо каквато и да било услуга на сайта www.kinoarena.com, не носят отговорност за предоставените чрез регистрация на потребители данни.

10. При регистрацията си всеки потребител заявява потребителско име и парола, с които ще ползва услугите на www.kinoarena.com. В случай, че потребителското име вече е заето (има друг потребител с такова име), той бива незабавно уведомяван, за да посочи ново потребителско име, което е свободно. Потребителят се задължава да не предоставя потребителското име и паролата си за ползване от трети лица. Собственикът и/или лицето, предоставящо каквато и да било услуга на сайта www.kinoarena.com, не носят отговорност за вреди настъпили за потребителя в резултат от неправомерно използване на потребителското име и паролата му от трети лица.

 
ГЛАВА III. СЪГЛАСИЕ.

 

11. Регистрацията на потребител в www.kinoarena.com има силата на съгласие с настоящите Общи условия, като след регистрацията си потребителят получава на посочения от него e-mail адрес съобщение, което съдържа потребителското име и паролата на потребителя.

 

ГЛАВА IV. ПРИЛОЖИМОСТ. ПРОМЯНА.

 

12. Разпоредбите на настоящите Общи условия се прилагат за всички услуги, предоставяни чрез www.kinoarena.com, доколкото за тях не се предвидени специални правила.

13. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни, като измененията влизат в сила от публикуването им в www.kinoarena.com, като потребителите се смятат за уведомени за тези изменения от публикуването им в посочения сайт.

 

ГЛАВА V. БЕЗПЛАТНИ УСЛУГИ.

 

14. Потребителите на www.kinoarena.com могат да ползват услугата "Резервация на билети за кино" само срещу регистрация. За ползване на посочената услугата, потребителят следва да приеме отделни правила за ползване тази услуга.

15. Услугата „Резервация на билети за кино" дават възможност на потребител на www.kinoarena.com да резервират максимум 6 броя билети за прожекции в Кина Арена. Услугата „Резервация на билети за кино" в www.kinoarena.com може да се използва само от регистрирани потребители.

16. Услуги, които не включват резервация, закупуване и регистрация на билети са достъпни за всички потребители на www.kinoarena.com, без да е необходима регистрация и създаване на профил, и са с изцяло информативна цел.

 

ГЛАВА VI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

 

17. Достъпът на определени потребители до www.kinoarena.com може да бъде прекратен, когато се установи, че те са предоставили неверни данни при регистрацията си или по какъвто и да било начин чрез действията си накърняват правата на Собственика и/или лицето, предоставящо каквато и да било услуга на сайта www.kinoarena.comили на трети лица и/или нарушават законодателството на Република България.

18. На сайта www.kinoarena.com може да има препратки към други интернет-страници, както и всякакви рекламни карета, банери и др. подобни с търговска цел.

19. Предоставянето на определени услуги може да бъде прекратено, за което потребителите ще бъдат уведомени чрез съобщение на интернет сайта www.kinoarena.com.

 
ГЛАВА VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

 

20. Потребителите имат право да ползват услугите на www.kinoarena.com при спазване на настоящите Общи условия, допълнителните условия, поставени за съответните услуги, и законодателството на Република България.

21. Потребителят има право свободно и неограничено, по всяко време, да променя предоставените от него при регистрацията му данни, като спазва предвиденото в настоящите Общи условия.

22. Потребителят следва сам да осигури необходимото му оборудване (хардуер и софтуер) за спокойно ползване на услугите на www.kinoarena.com.

23. Потребителят не може да ползва материалите, публикувани в www.kinoarena.com за лични нужди, като се забранява и възпроизвеждането и разпространението им по какъвто и да било начин с търговска цел, без разрешението на автора.

24. Във връзка с ползването на предоставените на сайта www.kinoarena.com услуги, потребителят е длъжен: - да спазва разпоредбите на настоящите Общи условия и законодателството на Република България - да следи за нарушения от други потребители на настоящите Общи условия и законодателството на Република България и при установяване на такива, да уведомява своевременно на посочените за контакти e-mail  - да не накърнява по какъвто и да било начин правата на Собственика и/или лицето, предоставящо каквато и да било услуга на сайта www.kinoarena.com, както и на трети лица.

25. С потвърждаването и съгласието с настоящите Общи условия потребителят декларира и дава изрично своето съгласие личните му данни да бъдат обработвани по смисъла на Закон за защита на личните данни.

 

ГЛАВА VIII. ИНФОРМАЦИЯ

 

26. Собственикът и/или лицето, предоставящо каквато и да било услуга на сайта www.kinoarena.com, имат право да събира и съхранява информация за потребителите си при тяхната регистрация по начин, който да позволява идентифицирането им.

27. Ще бъде положена необходимата грижа, за да предотврати достъпа на трети лица до съхраняваната информация за потребителите.

 
ГЛАВА IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯТА И ПРЕДОСТАВЯНИТЕ УСЛУГИ

 

28. Потребителите по всяко време могат да прекратят регистрацията си на сайта.

29. Регистрацията на потребител и предоставяните услуги се прекратяват автоматично при спиране на поддръжката на www.kinoarena.com.

 

 
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА РЕЗЕРВАЦИИ НА БИЛЕТИ ПРЕЗ САЙТА WWW.KINOARENA.COM  

 

I. ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА РЕЗЕРВАЦИИ НА БИЛЕТИ:

1. За извършване на резервация на билети за Кина Арена се изисква регистрация на потребителите по електронен път. Предоставените лични данни при регистрация на сайта се ползват в съответсвие с действащото българско законодателтсво. Може да се ползват cookies за автоматична идентификация на потребителите.

2. Резервацията на билети или изпратеното на електронна поща потвърждение за нея сами по себе си не са входен билет за кинопрожекция. Стойността на входните билети се заплаща на касите на кинокомплекса или на терминал за билети.

3. Онлайн такса (booking fee) – Услугата закупуване или резервация на кинобилети към момента не се заплаща допълнително.

4. При приключване на процеса на резервация системата автоматично изпраща потвърждение на посочения от Вас e-mail, в който са описани всички детайли (дата, час, филм, място, цена) на запазените билети, както и уникалния номер на резервацията. Тази информация можете да намерите и във вашия профил в секция „ИСТОРИЯ НА РЕЗЕРВАЦИИТЕ И ЗАКУПЕНИТЕ БИЛЕТИ“

5. Резервираните билети се заплащат на касите на избрания кинокомплекс Кино Арена или на терминал за билети при издаването им.

6. Собственикът и/или лицето, предоставящо каквато и да било услуга на сайта www. kinoarena.com, както и операторът на Кина Арена не носят отговорност за пропуснати резервации, както и ако изгубите Вашия код за резервация.

7. Избраните от Вас места не могат да бъдат заменяни на касата на избрания кинокомплекс Арена.

8. Не може да бъдат правени промени в заявените кино, ден, час и филм при направена резервация.

9. Валидност на резервациите:

 a. Направената от Вас резервация е валидна и билетите, асоциирани с нея, могат да бъдат издадени до 15 минути преди началото на избраните прожекции, след което системата ги анулира автоматично.

 b. Касиерът ще приеме резервацията Ви за валидна, само ако съобщите Вашия код за резервация или e-mail адрес от който е направена резервацията.

10. Ограничения на разервациите:

 a. Ако съобщените имена на потребителя не съответстват с Вашия код за резервация, същата става невалидна.

 b. Максималният брой билети от всички типове, които могат да се запазят в една резервация, е 6 броя.

 c. При 5 (пет) неизползвани резервации, акаунтът на потебителя се деактивира автоматично и електронния адрес, регистриран в него, не може да бъде използван за повторна регистрация.

 d. За да откажете резервация, моля препратете имейла с потвърждение на резервацията до info@kinoarena.com.

 е. Възможно е системата да не приеме направената от Вас резервация за дадена прожекция и да Ви насочи да изберете друг начален час или ден. Това се случва, когато над 50% от местата вече са заети. В такъв случай единственият начин да закупите билети е на касите на киното или на терминал за билети.

 11. Изпълнение на резервациите:

 a. За улеснение на Вас и на касиера препоръчваме да разпечатате получената по e-mail резервация или да я покажете чрез вашето смарт устройство.

 b. Собственикът и/или лицето, предоставящо каквато и да било услуга на сайта www. kinoarena.com, както и операторът на Кина Арена не носят отговорност за изпълнение на резервации, за които клиентът е подал неверни данни.

 

II. ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА НА БИЛЕТИ И ЗАПЛАЩАНЕТО ИМ ПРЕЗ ВИРТУАЛЕН ПОС НА САЙТА НА КИНО АРЕНА WWW.KINOARENA.COM :

 

1. Сумата за закупния електронен билет не може да бъде връщана, освен ако прожекцията бъде отменена, поради технически или други обстоятелства.

2. Закупеният електронен билет не може да бъде променян, нито да бъде намалявана бройката входни билети, включени в него.

3. Електронният билет е валиден само за избраните от Потребителя кинокомплекс, филм, ден, зала, дата и час на прожекцията.

4. Елекронният билет може да бъде презаверяван единствено на касите на кинокомплекса не по-късно от 20 минути преди началния час на прожекцията, за която е издаден за прожекция, която е на същата единична цена на входните билети включени в него.

5. При избор на типове билети, които Потребителят желае да закупи, последният е длъжен да съобрази ограниченията в кинопоказа на избраното филмово заглавие – възрастова категоризация по смисъла на Закона за филмовата индустрия. Ако приносителят на Електронния билет е на възраст, която попада в ограничителните визи за кинопоказ на филм, Кино Арена има право да му откаже достъп до прожекцията. В този случай електронният билет може да бъде презаверен за прожекция по избор – за филм, който няма ограничение във възрастта и при същата цена на билета.

6. При закупуване на билет с намаление, Потребителят е длъжен да представи на длъжностните лица в Кино Арена документ удостоверяващ правото за ползване на намаление. Непредставянето на такъв документ е достатъчно основание Кино Арена да откаже на Потребителя достъп до прожекцията.

7. При установен опит за измама електронният билет е невалиден.

8. В случай, че потребителят не е разпечатал предварително получения електронен билет по електронната му поща, той може да направи това на касите на съответния кинокомплекс, но само срещу представяне на уникалният единадесет цифрен код на електронния билет, като може да направите това и от вашето смарт устройство. Длъжностните лица на билетни каси и на точките за проверка на билети могат да поискат от потребиеля документ, удостоверяващ правото за ползване на намалението.

9. Описаният брой входни билети, съдържащи се в Електронния билет, се валидират от длъжностните лица на Кино Арена непосредствено преди входовете към кинозалите. Билетите може да се разпечатите предварително, да разпечатите на касите на киното или да покажете от вашето смарт устройство. В случай на несъответствие в броя входни билети, определящ е броят входни билети, които са заплатени и регистрирани в системата за онлайн продажби, и в залата се допускат само броя лица, за които е заплатен входен билет.

10. Електронният билет е невалиден, ако част от него е загубена, променяна или унищожена.

11. Онлайн такса (booking fee) – Услугата закупуване или резервация на кинобилети към момента не се заплаща допълнително.

 
ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В „КИНО АРЕНА БЪЛГАРИЯ ЕООД“

 

Поверителност и сигурност

Уважаеми клиенти,

„Кино Арена България ЕООД“, ЕИК 201356916 (Кино Арена) зачита неприкосновеността на личния живот на клиентите си и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни, обработвани при онлайн резервации/покупки на билети, регистрации на билети в различни игри и промоции и други дейности, осъществявани при и във връзка с посещение на сайта на Кино Арена .

Дружеството се стреми да осъществява дейността при пълно спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Общ регламент за защита на данните

Настоящата Политика за защита на личните данни е изготвена и се основава на действащото българско и европейско законодателство в областта на защитата на личните данни.

„Кино Арена България ЕООД“ си запазва правото да изменя настоящата политика.Всички изменения и допълнения в Политиката за защита на личните данни ще бъдат прилагани само след публикуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно чрез нашия уебсайт: www.kinoarena.com

Политиката за защита на личните данни е приложима за Вашите данни, ако сте физическо лице или представител на юридическо лице, което е посетител на сайта на Кино Арена www.kinoarena.com и/или има регистрация на този сайт. Същата ще Ви разясни каква информация обработваме при посещение на сайта, онлайн резервацията/покупката на билети, регистрации на билети в игри и промоции на сайта ни – www.kinoaren.com , за какви цели я използваме и какви са правата Ви като субект на личните данни.

Пълна информация относно защита на личните данни, според българското законодателство, може да намерите на интернет страницата на Комисията за защита на личните данни: www.cpdp.bg.

 

 

 

Данни за контакт

При въпроси, свързани с обработката на лични данни може да се свържете с нас на: email: info@kinoarena.com

 

Видове данни, които се събират

Кино Арена обработва различни видове лични данни, които могат да бъдат получени от субекта на данни, от трети страни или могат да бъдат създадени от Кино Арена при обслужването на клиента.

Кино Арена автоматично събира и съхранява информация, свързана с ползването на сайта, като например страниците от сайта, които клиентите посещават, уебсайтовете, които препращат потребителите към сайта, IP адресите на потребителите, вида Интернет браузър, който потребителите ползват, броя потребители, видели даден банер на сайта и др. Тази информация не позволява идентификацията на конкретния потребител, а се използва за анализиране на потребителското поведение, за констатиране на ефективността на осъществяваната реклама, за статистически цели, както и за подобряване на предлаганите услуги на и чрез Сайта.

 

Предоставянето на личните данни от страна на клиентите е доброволно. Когато за ползването на дадена услуга или функционалност на сайта е необходимо клиентите да предоставят лични данни, Дружеството ясно обозначава дали предоставянето на дадени данни е задължително (било във формата за регистрация, било в конкретните общи условия за промоционална кампания с награди и т.н. ). Когато предоставянето на данни е посочено като „Задължително”  това означава, че ако клиентът не ги предостави, няма да може да ползва услугите или функционалностите на сайта, за които се изисква предоставянето на такива данни, включително услугата по онлайн продажба на билети за кино или .съответно участието в игра с раздаване на награди и получаването на награди от спечелил участник..

 

 

При регистрация на потребителя на сайта www.kinoarena.com онлайн продажба на билети, игри, промоции и регистрации на билети,

„Кино Арена България ЕООД“ събира, обработва, използва и съхранява следните предоставяни от клиента лични данни (като посочването не е изчерпателно и търпи промени, което ясно се обозначава на потребителите на сайта .Съгласието на клиента с правилата на общите условия и политиката за защита нd личните данни се изисква изрично, като клиентът маркира специално поле, в случай че е съгласен .

Данни на потребителя в меню ПРОФИЛ на сайта www.kinoarena.com

Персонална информация в меню ПРОФИЛ

 • Пол
 • Име, презиме, фамилия
 • Имейл адрес
 • Телефон
 • Град
 • Пощенски код
 • Адрес
 • Дата на раждане
 • Образование
 • Работна позоция
 • Фейсбук профил

 

В профила на всеки потребител се събира информация за:

 • Направени резервации
 • Закупени билети
 • Отказани резервации

 

В профила на потребителя има опция за попълване на интереси: музика, игри, книги и т.н.

 

  1. Данни на потребителя при резервация/покупка на билет през сайта

 • Имейл адрес, чрез който се потвърждава резервацията/покупката на билети на клиента

  1. Данни на потребителя при регистрция на билет (Игри и Промоции)

    

 • Номер на билет
 • Име, презиме, фамилия
 • Дата на раждане
 • Имейл адрес
 • Адрес
 • Телефон

Във връзка с получаване на награди над определна стойност от игри и промоции и с оглед изпълнeние на задълженията на Кино Арена съгласно данъчното законодателство , се изисква предоставянето на ЕГН/ЛН на чужденец на спечелилите участници, както и информация дали са местно или чуждестранно лице по смисъла на чл.4 и чл.5 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица;

 

и адрес в чужбина на чуждестранните лица . местно или чуждестрано лице

 

Клиентът дава съгласието си данните, посочени от него в онлайн поръчката за закупуване на билети, да бъдат използвани от „Кино Арена България ЕООД“ за обработване на поръчката на клиента, изпълнение на договора от разстояние и за комуникация с клиента в случай на необходимост.

 

Цели на събиране и обработка  на лични данни

„Кино Арена България ЕООД“ събира и обработва лични данни най-общо за следните типове Цели,

1)За сключване на договори с клиентите и за изпълнение на задълженията по договорите  от страна на Кино Арена. Предоставянето на данните е по искане на физическите лица, чиито лични данни се обработват и е доброволно - за такава цел на Кино Арена  са необходими определени лични данни за клиента (напр. пълно име, адрес, данни за контакт). Възможно е Кино Арена да изисква допълнителна информация в зависимост от характера на услугите, които са част от договора (например ЕГН или личен номер на физическото лице; дата на раждане).

2) За изпълнение на законово определени задължения на Кино Арена - при които обработването на лични данни е необходимо за отчитане пред държавни органи и други органи – напр. за данъчни цели въз основа на изискванията на Закона за счетоводството, както и за изпъленние на задълженията на Кино Арена като организатор на промоции и кампании с награди над определена стойност, при които Организаторът  е длъжен да предостави на награденото лице служебна бележка по чл. 45, ал.7 от ЗЗДФЛ за доходи от други източници по чл.35 от ЗДДФЛ, както и да  декларира към НАП със Справка по чл.73, ал.1 от ЗДДФЛ всеки награден,  като  посочи в справката три имена , ЕГН/ ЛН или служ. номер на НАП на награденото лице,  а ако лицето е чуждестранно по смисъла на чл.5 от ЗДДФЛ- и адрес  в чужбина на чуждестранното лице .

3)Цели, при които обработката на лични данни се основава на съгласието на клиента, което се предостаяв изрично- напр. за Изпращане на съобщения (имейли) за продукти и услуги - „Кино Арена България ЕООД“обработва лични данни, за да изпраща съобщения за продуктите и услугите, използвани от клиента чрез имейли. Съобщенията (имейлите) се отнасят до актуални промоции и оферти, както и информация за предстоящи филмови заглавия, концерти и друго алтернативно съдържание в кината Арена.

4). Цели, при които обработването на лични данни се основава на легитимен интерес на Кино Арена като администратор: а)Спорове (съдебни и извънсъдебни) - Създаване, упражняване или защита на права на Кино Арена – Кино Арена ще обработва данните на клиента си, за да защитава правата си при съдебни процедури, при уреждане на искове с помощта на външни адвокати и др. Това се отнася до ситуации, при които се обработват лични данни във връзка с администрирането на информация, свързана със съдебни спорове, съдебни гаранции, молби и съдебни решения.

б) Вътрешна отчетност, анализ и развитие на предлаганите продукти и услуги – Кино Арена  използва личните данни на своите клиенти, за да повиши качестовото на търговската услуга и с цел предлагане нови, по-добри и иновативни продукти.

в)Техническо съдействие за създаване на акаунт/и и възстановяване на забравена парола за достъп до сайта www.kinoarena.com

 

Права на клиентите

Всеки клиент на „Кино Арена България ЕООД“, , има следните права във връзкь с личните си данни и може да упражнява което и да е от тях лично на място в централния офис на Кино Арена  или да изпрати писмо или електронна поща, адресирани до: гр. София, ул. „Бизнес Парк София“№ 3/ info@kinoarena.com

 1. Право да предоставя лични данни , вкл право да предоставя и актуализира информация за себе си на „Кино Арена България ЕООД“ , включително да предоставя лични данни, които дават възможност лицето да бъде идентифицирано;

 2. Право на достъп до лични данни: право да получи информация дали „Кино Арена България ЕООД“ обработва негови лични данни, категориите данни и категориите получатели, на които данните се разкриват или могат да бъдат разкрити; източника на тези лични данни, информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на негови лични данни;

 3. Право на поправка на лични данни: в случай, че лицето открие, че личните данни, които Кино Арена обработва за него, са неточни, има право да поиска да коригиране тези лични данни (освен ако лицето само не може да ги коригира).

 4. Право на изтриване на лични данни (правото да бъдете забравени): при определени обстоятелства, като например ако личните Ви данни на клиента са обработени незаконно или той е оттеглил съгласието си (ако обработката на личните данни е базирана на съгласие), има право да поиска и да получи изтриване на личните му данни от Кино Арена Оттеглянето на съгласието може да бъде подадено във формата на декларация;

 5. Право на ограничаване на обработването: при определени обстоятелства, като например клиентът се съмнява в точността на личните си данни или е възразил на легитимната цел за обработка на личните му данни, той има право да поиска да ограничим обработката на личните му данни, докато не бъде намерено решение.

 6. Право на възражение срещу обработването: при определени обстоятелства, като например ако клиентът се съмнява в легитимния ни интерес да обработваме лични му данни, той има право да възрази срещу подобно обработване по съображения, свързани с конкретната ситуация,.

 7. Право да се иска от Кино Арена уведомяване на трети лица- клиентът има право да иска Кино Арена да уведоми третите лица, на които в точно определени хипотези, е разкрило лични данни на клиента, за всяко заличаване, коригиране или блокиране на тези лични данни;

 8. Право на възражение срещу обработване за директен маркетинг – клинетът има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг;

 9. Право на подаване на жалба в контролен орган – клиентът има право В случай, че намира, че е осъществено нарушение във връзка с обработване на личните му данни да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) или директно до компетения съд.

   

Всеки път, когато Субектът на данни желае да упражни своите права, той следва да предостави конкретно и подробно описание на искането си. Кино Арена ще отговаря съответно на запитвания, които съдържат достатъчно подробности. При упражняване на правата, Кино Арена трябва да провери самоличността на субектите на данни и за тази цел може да поиска от тях да представят лична карта или друг документ за самоличност, от които може по безспорен начин да се удостовери самоличността.

В случаите, когато се подава заявление за преустановяване на обработването и използването на лични данни за целите на директния маркетинг, е достатъчно заявлението да съдържа съответния e-mail.

 

Дружеството отказва достъп до лични данни, когато те не съществуват или предоставянето им е забранено със закон или няма възможност личните данни на клиента да бъдат отделени от личните данни на други лица.

 

Получатели на лични данни

Кино Арена не дава право на използване, не продава, не разкрива и не споделя информация за вас ( вкл.лични данни ) с други лица или с несвързани компании, освен когато това се налага, за да ви предоставим заявени от вас услуги и когато вие сте предоставили вашето разрешение, или в някоя от следните хипотези:

 • Информацията се предоставя на контрагенти, които работят по възлагане от страна на Кино Арена въз основа на договорни отношения и по силата на конфиденциални споразумения. Тези компании могат да използват такава информация, за да има възможност Кино Арена напрчмер да доставя реклама на потребителите си. Въпреки това тези компании нямат правото самостоятелно да споделят тази информация.
 • когато „Кино Арена България ЕООД” е задължено по закон;

 • когато такова разкриване е поискано от органите на реда, от съдебните органи или от други държавни или общински органи, компетентни да изискват и събират такава информация, съгласно и по реда на действащото законодателство;

 • когато лицата, на които се предават лични данни за обработка са физически или юридически лица, публични органи, агенции или всеки друг орган, който обработва лични данни от името на администратора.

За избягване на съмнение се подчертава, че при закупуване на електронни билети през сайта на Кино Арена , дружеството в нито един момент на платежния процес няма достъп до картовите данни на клиентите. . С попълването и изпращането на поръчка за покупка на електронни билети клиентът се съгласява с предоставянето на своите лични данни (две имена и и-мейл) и с тяхното трансфериране към обслужващата дружеството банка за целите на обработване на платежната трансакция и свързването й с поръчката на клиента. ( Към датата на приемане на Политиката за защита на личните данни обслужваща банка е  Първа инвестиционна банка)  

 Кино Арена следва всички общоприети стандарти за защита на предоставените лични данни по време на получаването им и след това. Въпреки това, в случаите на форсмажорни обстоятелства, недобросъвестни действия от страна на трети лица (хакери), както и когато клиентите на Дружеството направят личната си информация достъпна за трети лица, Кино Арена не носи отговорност за сигурността на тази информация или за каквито и да е вреди, настъпили вследствие нейното разкриване.

Продължителност на съхраняването на лични данни

„Кино Арена България ЕООД”съхранява личните данни на субектите на данни в съответствие със законоустановените срокове за съхранение, а когато няма такива, съгласно приетите с решение на Дружеството  срокове.

Ообработването, съхраняването и използването на данните продължава, докато Кино Арена разполага с основание за тяхното съхранение – напр . до приключване на дадена томбола и получаване на наградите, до заличаването на регистрацията на потребител или оттегляне на съгласието му или до изтичане на законово определения срок за данъчни цели. Предоставените e-mail ще се съхраняват с цел директен маркетинг на дейността на Оператора за неопределен срок или докато лицето, което ги е предоставило, не поиска унищожаването (заличаването) им.