Политика за Поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В „КИНО АРЕНА БЪЛГАРИЯ ЕООД“ - САЙТ НА КИНО АРЕНА

 

Поверителност и сигурност

Уважаеми клиенти,

„Кино Арена България ЕООД“, ЕИК 201356916 (Кино Арена) зачита неприкосновеността на личния живот на клиентите си и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни, обработвани при онлайн резервации/покупки на билети, регистрации на билети в различни игри и промоции и други дейности, осъществявани при и във връзка с посещение на сайта на Кино Арена .

Дружеството се стреми да осъществява дейността при пълно спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Общ регламент за защита на данните

Настоящата Политика за защита на личните данни е изготвена и се основава на действащото българско и европейско законодателство в областта на защитата на личните данни.

„Кино Арена България ЕООД“ си запазва правото да изменя настоящата политика.Всички изменения и допълнения в Политиката за защита на личните данни ще бъдат прилагани само след публикуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно чрез нашия уебсайт: www.kinoarena.com

Политиката за защита на личните данни е приложима за Вашите данни, ако сте физическо лице или представител на юридическо лице, което е посетител на сайта на Кино Арена www.kinoarena.com и/или има регистрация на този сайт. Същата ще Ви разясни каква информация обработваме при посещение на сайта, онлайн резервацията/покупката на билети, регистрации на билети в игри и промоции на сайта ни – www.kinoaren.com , за какви цели я използваме и какви са правата Ви като субект на личните данни.

Пълна информация относно защита на личните данни, според българското законодателство, може да намерите на интернет страницата на Комисията за защита на личните данни: www.cpdp.bg.

 

 

 

Данни за контакт

При въпроси, свързани с обработката на лични данни може да се свържете с нас на: email: info@kinoarena.com

 

Видове данни, които се събират

Кино Арена обработва различни видове лични данни, които могат да бъдат получени от субекта на данни, от трети страни или могат да бъдат създадени от Кино Арена при обслужването на клиента.

Кино Арена автоматично събира и съхранява информация, свързана с ползването на сайта, като например страниците от сайта, които клиентите посещават, уебсайтовете, които препращат потребителите към сайта, IP адресите на потребителите, вида Интернет браузър, който потребителите ползват, броя потребители, видели даден банер на сайта и др. Тази информация не позволява идентификацията на конкретния потребител, а се използва за анализиране на потребителското поведение, за констатиране на ефективността на осъществяваната реклама, за статистически цели, както и за подобряване на предлаганите услуги на и чрез Сайта.

 

Предоставянето на личните данни от страна на клиентите е доброволно. Когато за ползването на дадена услуга или функционалност на сайта е необходимо клиентите да предоставят лични данни, Дружеството ясно обозначава дали предоставянето на дадени данни е задължително (било във формата за регистрация, било в конкретните общи условия за промоционална кампания с награди и т.н. ). Когато предоставянето на данни е посочено като „Задължително” това означава, че ако клиентът не ги предостави, няма да може да ползва услугите или функционалностите на сайта, за които се изисква предоставянето на такива данни, включително услугата по онлайн продажба на билети за кино или .съответно участието в игра с раздаване на награди и получаването на награди от спечелил участник..

 

 

При регистрация на потребителя на сайта www.kinoarena.com онлайн продажба на билети, игри, промоции и регистрации на билети, „Кино Арена България ЕООД“ събира, обработва, използва и съхранява следните предоставяни от клиента лични данни (като посочването не е изчерпателно и търпи промени, което ясно се обозначава на потребителите на сайта. Съгласието на клиента с правилата на общите условия и политиката за защита нd личните данни се изисква изрично, като клиентът маркира специално поле, в случай че е съгласен.

Данни на потребителя в меню ПРОФИЛ на сайта www.kinoarena.com

Персонална информация в меню ПРОФИЛ

 • Пол
 • Име, презиме, фамилия
 • Имейл адрес
 • Телефон
 • Град
 • Пощенски код
 • Адрес
 • Дата на раждане
 • Образование
 • Работна позоция
 • Фейсбук профил

 

В профила на всеки потребител се събира информация за:

 • Направени резервации
 • Закупени билети
 • Отказани резервации

 

В профила на потребителя има опция за попълване на интереси: музика, игри, книги и т.н.

 

Данни на потребителя при резервация/покупка на билет през сайта

 • Имейл адрес, чрез който се потвърждава резервацията/покупката на билети на клиента

Данни на потребителя при регистрция на билет (Игри и Промоции)

 

 • Номер на билет
 • Име, презиме, фамилия
 • Дата на раждане
 • Имейл адрес
 • Адрес
 • Телефон

Във връзка с получаване на награди над определна стойност от игри и промоции и с оглед изпълнeние на задълженията на Кино Арена съгласно данъчното законодателство , се изисква предоставянето на ЕГН/ЛН на чужденец на спечелилите участници, както и информация дали са местно или чуждестранно лице по смисъла на чл.4 и чл.5 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица и адрес в чужбина на чуждестранните лица,  местно или чуждестрано лице.

Клиентът дава съгласието си данните, посочени от него в онлайн поръчката за закупуване на билети, да бъдат използвани от „Кино Арена България ЕООД“ за обработване на поръчката на клиента, изпълнение на договора от разстояние и за комуникация с клиента в случай на необходимост.

 

Цели на събиране и обработка на лични данни

Кино Арена България ЕООД“ събира и обработва лични данни най-общо за следните типове Цели,

1)За сключване на договори с клиентите и за изпълнение на задълженията по договорите от страна на Кино Арена. Предоставянето на данните е по искане на физическите лица, чиито лични данни се обработват и е доброволно - за такава цел на Кино Арена са необходими определени лични данни за клиента (напр. пълно име, адрес, данни за контакт). Възможно е Кино Арена да изисква допълнителна информация в зависимост от характера на услугите, които са част от договора (например ЕГН или личен номер на физическото лице; дата на раждане).

2) За изпълнение на законово определени задължения на Кино Арена - при които обработването на лични данни е необходимо за отчитане пред държавни органи и други органи напр. за данъчни цели въз основа на изискванията на Закона за счетоводството, както и за изпъленние на задълженията на Кино Арена като организатор на промоции и кампании с награди над определена стойност, при които Организаторът е длъжен да предостави на награденото лице служебна бележка по чл. 45, ал.7 от ЗЗДФЛ за доходи от други източници по чл.35 от ЗДДФЛ, както и да декларира към НАП със Справка по чл.73, ал.1 от ЗДДФЛ всеки награден, като посочи в справката три имена , ЕГН/ ЛН или служ. номер на НАП на награденото лице, а ако лицето е чуждестранно по смисъла на чл.5 от ЗДДФЛ- и адрес в чужбина на чуждестранното лице.

3)Цели, при които обработката на лични данни се основава на съгласието на клиента, което се предостаяв изрично- напр. за Изпращане на съобщения (имейли) за продукти и услуги - „Кино Арена България ЕООД“обработва лични данни, за да изпраща съобщения за продуктите и услугите, използвани от клиента чрез имейли. Съобщенията (имейлите) се отнасят до актуални промоции и оферти, както и информация за предстоящи филмови заглавия, концерти и друго алтернативно съдържание в кината Арена.

4). Цели, при които обработването на лични данни се основава на легитимен интерес на Кино Арена като администратор:

а)Спорове (съдебни и извънсъдебни) - Създаване, упражняване или защита на права на Кино АренаКино Арена ще обработва данните на клиента си, за да защитава правата си при съдебни процедури, при уреждане на искове с помощта на външни адвокати и др. Това се отнася до ситуации, при които се обработват лични данни във връзка с администрирането на информация, свързана със съдебни спорове, съдебни гаранции, молби и съдебни решения.

б) Вътрешна отчетност, анализ и развитие на предлаганите продукти и услуги – Кино Арена използва личните данни на своите клиенти, за да повиши качестовото на търговската услуга и с цел предлагане нови, по-добри и иновативни продукти.

в)Техническо съдействие за създаване на акаунт/и и възстановяване на забравена парола за достъп до сайта www.kinoarena.com

 

Права на клиентите

Всеки клиент на „Кино Арена България ЕООД“, , има следните права във връзкь с личните си данни и може да упражнява което и да е от тях лично на място в централния офис на Кино Арена или да изпрати писмо или електронна поща, адресирани до: гр. София, ул. „Бизнес Парк София“№ 3/ info@kinoarena.com

Право да предоставя лични данни , вкл право да предоставя и актуализира информация за себе си на „Кино Арена България ЕООД“ , включително да предоставя лични данни, които дават възможност лицето да бъде идентифицирано;

Право на достъп до лични данни: право да получи информация дали „Кино Арена България ЕООД“ обработва негови лични данни, категориите данни и категориите получатели, на които данните се разкриват или могат да бъдат разкрити; източника на тези лични данни, информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на негови лични данни;

Право на поправка на лични данни: в случай, че лицето открие, че личните данни, които Кино Арена обработва за него, са неточни, има право да поиска да коригиране тези лични данни (освен ако лицето само не може да ги коригира).

Право на изтриване на лични данни (правото да бъдете забравени): при определени обстоятелства, като например ако личните Ви данни на клиента са обработени незаконно или той е оттеглил съгласието си (ако обработката на личните данни е базирана на съгласие), има право да поиска и да получи изтриване на личните му данни от Кино Арена Оттеглянето на съгласието може да бъде подадено във формата на декларация;

Право на ограничаване на обработването: при определени обстоятелства, като например клиентът се съмнява в точността на личните си данни или е възразил на легитимната цел за обработка на личните му данни, той има право да поиска да ограничим обработката на личните му данни, докато не бъде намерено решение.

Право на възражение срещу обработването: при определени обстоятелства, като например ако клиентът се съмнява в легитимния ни интерес да обработваме лични му данни, той има право да възрази срещу подобно обработване по съображения, свързани с конкретната ситуация,.

Право да се иска от Кино Арена уведомяване на трети лица- клиентът има право да иска Кино Арена да уведоми третите лица, на които в точно определени хипотези, е разкрило лични данни на клиента, за всяко заличаване, коригиране или блокиране на тези лични данни;

Право на възражение срещу обработване за директен маркетинг – клинетът има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг;

Право на подаване на жалба в контролен орган – клиентът има право В случай, че намира, че е осъществено нарушение във връзка с обработване на личните му данни да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) или директно до компетения съд.

 

Всеки път, когато Субектът на данни желае да упражни своите права, той следва да предостави конкретно и подробно описание на искането си. Кино Арена ще отговаря съответно на запитвания, които съдържат достатъчно подробности. При упражняване на правата, Кино Арена трябва да провери самоличността на субектите на данни и за тази цел може да поиска от тях да представят лична карта или друг документ за самоличност, от които може по безспорен начин да се удостовери самоличността.

В случаите, когато се подава заявление за преустановяване на обработването и използването на лични данни за целите на директния маркетинг, е достатъчно заявлението да съдържа съответния e-mail.

Дружеството отказва достъп до лични данни, когато те не съществуват или предоставянето им е забранено със закон или няма възможност личните данни на клиента да бъдат отделени от личните данни на други лица.

 

Получатели на лични данни

Кино Арена не дава право на използване, не продава, не разкрива и не споделя информация за вас ( вкл.лични данни ) с други лица или с несвързани компании, освен когато това се налага, за да ви предоставим заявени от вас услуги и когато вие сте предоставили вашето разрешение, или в някоя от следните хипотези:

Информацията се предоставя на контрагенти, които работят по възлагане от страна на Кино Арена въз основа на договорни отношения и по силата на конфиденциални споразумения. Тези компании могат да използват такава информация, за да има възможност Кино Арена напрчмер да доставя реклама на потребителите си. Въпреки това тези компании нямат правото самостоятелно да споделят тази информация,

 - когато „Кино Арена България ЕООД” е задължено по закон;

 - когато такова разкриване е поискано от органите на реда, от съдебните органи или от други държавни или общински органи, компетентни да изискват и събират такава информация, съгласно и по реда на действащото законодателство;

 - когато лицата, на които се предават лични данни за обработка са физически или юридически лица, публични органи, агенции или всеки друг орган, който обработва лични данни от името на администратора.

За избягване на съмнение се подчертава, че при закупуване на електронни билети през сайта на Кино Арена , дружеството в нито един момент на платежния процес няма достъп до картовите данни на клиентите. . С попълването и изпращането на поръчка за покупка на електронни билети клиентът се съгласява с предоставянето на своите лични данни (две имена и и-мейл) и с тяхното трансфериране към обслужващата дружеството банка за целите на обработване на платежната трансакция и свързването й с поръчката на клиента. ( Към датата на приемане на Политиката за защита на личните данни обслужваща банка е Първа инвестиционна банка)

 Кино Арена следва всички общоприети стандарти за защита на предоставените лични данни по време на получаването им и след това. Въпреки това, в случаите на форсмажорни обстоятелства, недобросъвестни действия от страна на трети лица (хакери), както и когато клиентите на Дружеството направят личната си информация достъпна за трети лица, Кино Арена не носи отговорност за сигурността на тази информация или за каквито и да е вреди, настъпили вследствие нейното разкриване.

Продължителност на съхраняването на лични данни

„Кино Арена България ЕООД”съхранява личните данни на субектите на данни в съответствие със законоустановените срокове за съхранение, а когато няма такива, съгласно приетите с решение на Дружеството срокове.

Ообработването, съхраняването и използването на данните продължава, докато Кино Арена разполага с основание за тяхното съхранение – напр . до приключване на дадена томбола и получаване на наградите, до заличаването на регистрацията на потребител или оттегляне на съгласието му или до изтичане на законово определения срок за данъчни цели. Предоставените e-mail ще се съхраняват с цел директен маркетинг на дейността на Оператора за неопределен срок или докато лицето, което ги е предоставило, не поиска унищожаването (заличаването) им.