Кой получава подарък от „МЕЙ ЧЕРВЕНАТА ПАНДА“

Петима късметлии получават подарък от филма „МЕЙ ЧЕРВЕНАТА ПАНДА“, който все още може да гледате на голям екран в кината Арена. 

Подаръците се получават само от кино Арена, посочено при регистрация на билет за играта. Налични ще са след 4ти април 2022, а срокът за получаване е до 30.04.2022 г. 

Честито!

 

Явор Кирилов Шопов тефтер Кино Арена The MALL
Bilyana Boyanova Arnaudova тефтер Кино Арена Делукс Bulgaria Mall
Антоанета Николаева Демирова чанта Кино Арена Grand Mall Варна
Жанета Георгиева Иванова чанта Кино Арена Мол Варна
Виктория Радославова Христова шапка Кино Арена Панорама Мол Плевен

 

 

МЕЙ ЧЕРВЕНАТА ПАНДА

ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ

„ГЛЕДАЙ “МЕЙ ЧЕРВЕНАТА ПАНДА“

В КИНО АРЕНА, РЕГИСТРИРАЙ БИЛЕТ И МОЖЕ ДА СПЕЧЕЛИШ  ПРОМОЦИОНАЛНИ НАГРАДИ ОТ ФИЛМА

 

Общи условия на Кампанията

 

I. Организатор и Общи Условия на Кампанията

 

1.Промоционална кампания “МЕЙ ЧЕРВЕНАТА ПАНДА“  В КИНО АРЕНА, РЕГИСТРИРАЙ БИЛЕТ И МОЖЕ ДА СПЕЧЕЛИШ  НАГРАДА” ("Кампанията") се организира и провежда от „КИНО АРЕНА БЪЛГАРИЯ ЕООД, ЕИК 201356916, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Младост 4, ул. “Бизнес Парк София” № 3, наричано  по-долу "Организатор". Наградите в кампанията се осигуряват от "Форум Филм България" ЕООД с ЕИК 200522737, седалище и адрес на управление-гр.София, район Възраждане, ул. "Брегалница" No 45, ет. 4.

2.Кампанията е валидна само за прожекции през срока на Кампанията на филма “МЕЙ ЧЕРВЕНАТА ПАНДА“ , прожектиран в Кина Арена в градовете София, Пловдив, Варна, Плевен и Смолян.

 

3. Участниците в Кампанията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Общи условия на Кампанията, както и Общите условия, регулиращи ползването на сайта www.kinoarena.com и ползването на услугите, предлагани в сайта.

 

4. Общите условия ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Кампанията на интернет страницата на Кино Арена www.kinoarena.com.

Организаторът на Кампанията си запазва правото да допълва или променя Общите условия, като промените влизат в сила само след оповестяването им на интернет страницата на Кино Арена.

 

II. Право на участие

 

5. Право на участие има всяко дееспособно физическо лице, за което са изпълнени кумулативно следните условия:

А) лицето е навършило 18 (осемнадесет) години;

Б) притежава  закупен  в срока на кампанията на каса, от терминал за билети или по електронен път билет за прожекция на филма “МЕЙ ЧЕРВЕНАТА ПАНДА“ в залите на Кино Арена в градовете София, Пловдив, Варна, Плевен и Смолян;

В) лицето, притежаващо билета   се  е регистрирало като потребител, както и специално  за участие в томболата за настоящата Кампания на сайта на организатора www.kinoarena.com., като е попълнило вярно и коректно всички задължителни полета  във всяка от двете регистрационни форми. В специалната регистрационна форма за регистрация на билета, участващ в конкретната промоция, такива задължителни полета са:

 •          Вид билет – маркира се Стандартен или Електронен
 •          Номер на билета
 •          Име, презиме и фамилия 
 •          Дата на раждане
 •          Бранд  (LUXE, Premium, VIP) – автоматично се генерира от системата  без възможност за промяна от участник
 •          Кино
 •          Град 
 •          Email на участника
 •          Aдрес на участника
 •          Телефон
 •          Код за сигурност
 •          Чекбоксове със следните текстове:

 

-Желая да участвам в e-mail кампании и промоции (маркира се, само ако участникът желае да участва в такива кампании и промоции)

-Съгласен съм с Общите условия за участие в промоцията (задължително се маркира, ако лицето желае да бъде приета регистрационната форма)

6. Не се допускат до участие организаторите от „КИНО АРЕНА БЪЛГАРИЯ ЕООД, техните служители и/или членове на семействата им.

 

 

III. Условия за участие

 

В Кампанията има право да участва всяко физическо лице, относно което са налице обстоятелствата, посочени в раздел II, наричано по-долу Участник, който следва да изпълни следните условия:

 

7.Да се регистрира като потребител на сайта www.kinoarena.com с общата регистрационна форма (ако няма вече такава регистрация), както и да  регистрира номера на билет  за филма “МЕЙ ЧЕРВЕНАТА ПАНДА“ , закупен от Кино Арена в градовете София, Пловдив, Варна, Плевен и Смолян, както е посочено в раздел ІІ , с попълване на специална регистрационна форма  за конкретната томбола на сайта на Организатора www.kinoarena.com, в която  освен номера на билета се посочват задължително и останалите задължителни данни по раздел ІІ по-горе. Валидна за участие е само правилно попълнена регистрационна форма  с вписани всички посочени по-горе данни.

8. Участникът има право на една регистрация на всеки един притежаван билет за прожекция по раздел ІІ.  Един участник може да направи толкова регистрации, колкото билети за прожекции по раздел ІІ притежава (независимо от вида билет – със или без намаление).

9. Участникът следва да разполага физически с билета, който регистрира и да го запази   с цел да бъде представен в оригинал за справка при получаване на награда, ако участникът бъде изтеглен като печеливш. В случай, че билетът е електронен и не е разпечатан от печеливш участник, то той следва да покаже имейл, адресиран до него, съдържащ номера на билета за филма “МЕЙ ЧЕРВЕНАТА ПАНДА“ . Билети, които са нечетливи, деформирани, променени, дублирани, фалшифицирани или подправени не се допускат като основание за получаване на награда.

10. Всеки един билет съдържа уникален номер, който позволява само една регистрация за избрана от участника промоционална кампания, обвързана с филма “МЕЙ ЧЕРВЕНАТА ПАНДА“ . С един билет, участникът може да направи само една регистрация за избраната от него промоциона кампания, в случай на няколко кампании, по едно и също време за един и същи филм.

11.Организаторът не носи отговорност, в случай че печеливш участник е изгубил регистриран от него билет и по тази или друга причина  не го представя в оригинал, съответно не може да покаже мейл   адресиран до него, съдържащ номера на билета за филма “МЕЙ ЧЕРВЕНАТА ПАНДА“ за получаване на наградата.

 

IV. Териториален обхват на Кампанията

 

11.Кампанията се организира и провежда, на територията на Република България, като включва закупени за срока на Кампанията билети за филма “МЕЙ ЧЕРВЕНАТА ПАНДА“ , прожектиран в залите на Кино Арена в гр. София, Пловдив, Варна, Плевен и Смолян.

 

V. Срок на Кампанията

 

12.Кампанията започва на 11.03.2022 г.. и се провежда до 23:30 часа на 24.03.2022 г. (включително).

 

 

VI. Награди

13.Нaградите в томболата са:

 

-          Чанта - 2бр.

-          тефтер с 3D корици - 2бр.

-          шапка с уши - 1бр.

 

VII.Определяне на печеливши участници и получаване на Наградите

 

14.Организаторът съставя списък  на участващите с поредни номера по реда на получаване на валидни регистрационни форми  за регистрация на билет на сайта www.kinoarena.com.

 

15.Определянето на печелившите е публично чрез теглене  на 5 (ПЕТ) номера от изготвения списък на случаен принцип, като същото ще се осъществи в присъствието на комисия от три лица, определена от Организатора на 28.03.2022 г.. в 12.00 часа в офиса на Кино Арена на адрес: гр.София, ж.к Младост 4, ул.Бизнес Парк София №3.ет.2.

 

16.Резултатът от проведеното теглене се отразява в протокол, подписан от членовете на комисията.

 

17. Имената на спечелилите ще бъдат публикувани на сайта на Кино Арена на 29.03.2022 г., а самите печеливши участници ще бъдат уведомени на посочените от тях телефони или електронна поща от служител на Кино Арена, като ще получат информация откъде и докога могат да вземат наградата.

 

 1.               Организаторът не носи отговорност, ако не успее да се свърже с някои от печелившите поради технически причини или заради неверни данни, подадени от него.

                                          

19.Наградите могат да се получат не по-късно от 29.04.2022 г.

 

 1. Право да получи съответната награда има Участник, който е изтеглен на 28.03.2022 г. и представи оригинален билет за кинопрожекция, с който участникът се е регистрирал за съответното теглене и с регистрацията на който е бил изтеглен за печеливш участник. Алтернативно – печеливш участник може да покаже и имейл, адресиран до него, съдържащ номера на билета за филма “МЕЙ ЧЕРВЕНАТА ПАНДА“ , с който участникът се е регистрирал за съответното теглене и с регистрацията на който е бил изтеглен за печеливш участник.

 

21. При поискване от служител на Кино Арена Участникът следва да представи документ, с който може по безспорен начин да докаже възрастта си с оглед спазването на изискването по т.5, б. А по-горе При липса на документ или отказ да се предостави за справка такъв, служителят може да откаже предаването на наградата, без Организаторът да носи каквато и да е отговорност за това.

 

22. В случай, че печелившите участници се откажат или не потърсят наградите си в определения в настоящите Общи условия краен срок 29.04.2022 г. или не могат да представят за справка документите по предходната точка, както и ако участниците са нарушили по какъвто и да било начин изискванията на настоящите Общи условия, същите губят правото си да получат предоставяната награда. В тези случаи Организаторът не носи никаква отговорност, нито е задължен да обезщетява по какъвто и да е начин участниците, непотърсили, или неполучили наградите си.

23. При непотърсени, неполучени или неизползвани награди, организаторът не е длъжен да провежда нови тегления за определяне на нови печеливши участници и може свободно да се разпорежда с наградите, след като изтече срокът за получаване на наградите. 

24.Спечелилите Участници се съгласяват да участват в евентуални маркетинг кампании на Организатора във връзка с дейността на Организатора, ако са отбелязали изрично съгласие с това при попълване на специалната форма за регистрация на билет на сайта на Организатора.

 

 

.VIII. Отговорност на Организатора 

 

25.Организаторът не проверява и не носи отговорност за това дали лицето, регистрирало  и представило билет за участие в Кампанията, е действителният собственик на този билет. С предаване на наградата на лицето, чиито лични данни съответстват на личните данни на изтеглен печеливш участник, Организаторът се освобождава от всяка по-нататъшна отговорност. 

 

26. Организаторът не носи каквато и да било отговорност по отношение на качеството на наградите, като евентуални рекламационни претенции се предявяват съгласно правилата за гаранционна отговорност .

 

27. Споровете между трети лица относно правото на собственост върху билети или спорове относно титуляра на електронен адрес, не засягат принципа на предаване на наградата от Организатора на Кампанията на лицето, чиято претенция за получаване на наградата първо е представена пред Организатора на Кампанията, съгласно разпоредбите на тези Общи Условия.

 

28.Всички регистрации на билети след определения краен срок на Кампанията, а именно 23:30 часа на 24.03.2022 г. се считат за невалидни и не участват в тегленето на наградите.

 

29..Организаторът на Кампанията не се задължава да води кореспонденция относно претенции за участие в Кампанията, предявени след края на Кампанията.

 

IX. Забрана за трансформация на наградите

 

30. Участник спечелил награда няма право да прехвърля същата на трето лице преди да я е получило от Организатора. Печелившите участници нямат право да искат от организатора замяна на спечелените от тях награди с тяхната парична равностойност или с други ценности, както и да искат замяна на получена награда с друга такава

 

X. Прекратяване на Кампанията

 

31.Организаторът има неотменимото право по своя преценка да прекрати Кампанията по всяко време, в случай че установи нарушаване на общите условия на Кампанията или при форсмажорни обстоятелства. Прекратяването на Кампанията се обявява на интернет адрес страницата на Кино Арена. В тези случаи на Участниците не се дължи компенсация.

 

XI. Спорове

 

32.Всеки потенциален спор между Организатора на Кампанията и Участниците в същата се решава чрез преговори; при невъзможност за постигане на извънсъдебно решение, спорът ще се решава от компетентните съдилища в гр.София. Настоящата разпоредба има силата на изрично споразумение по смисъла на чл. 117, ал.2 от ГПК.

 

XII. Публичност и лични данни

 

33. Администратор на личните данни, събрани по време на томболата, е Организаторът Организаторът „Кино Арена България” ЕООД, ЕИК 201356916, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Младост 4, ул. “Бизнес Парк София” № 3 „

34. За целите на организиране и провеждане на томболата, Организаторът събира, обработва, съхранява и използва само личните данни на участниците в томболата, посочени в регистрационните форми и настоящите Общи условия.

35. Личните данни по предходната точка ще се събират, обработват, съхраняват и използват единствено за целите на организиране и провеждане на томболата и  за целите на директния маркетинг на дейността на Оператора, в случай, че участниците са декларирали изрично съгласие с последното в регистрационната форма

36. Събраните лични данни няма да бъдат предоставяни на трети лица освен в изрично предвидените в закона случаи.

37. Събраните лични данни с изключение на предоставените e-mail ще се обработват, съхраняват и използват до приключване на томболата, получаване на наградите и в законово определения срок за данъчни цели, след което ще бъдат унищожени (заличени). Предоставените e-mail ще се съхраняват с цел директен маркетинг на дейността на Оператора за неопределен срок или докато лицето, което ги е предоставило, не поиска унищожаването (заличаването) им.

38. С регистрирането си за участие в томболата и приемането на настоящите Общи условия всеки участник изразява своето изрично информирано съгласие личните му данни, предоставени от него при регистрацията и при получаване на наградите да бъдат:

-       събирани, обработвани и съхранявани с автоматични средства от организатора;

-       използвани от организатора при провеждане на тегленията, както и в случай че участникът е поискал допълнителна информация за томболата или е спечелил някоя от предоставяните награди – за информиране на участниците по начините, посочени в настоящите Общи условия, за уточняване начина на получаване на наградата и за осигуряване на получаването й;

- -       обработвани, съхранявани и използвани от организатора за целите на директния маркетинг на дейността на Организацията (при изрично съгласие).

39. С регистрирането си за участие в томболата и приемането на настоящите Общи условия с изрично маркиране на съответното поле на интернет сайта,  всеки участник декларира и се съгласява, че събирането, съхраняването, обработването и използването на предоставените от него данни е необходимо във връзка с участието му в томболата и че ги предоставя доброволно.

40. Отказът или оттеглянето на съгласието да се предоставят необходимите лични данни води до невъзможност за регистрация и/или за участие в томболата, за което организаторът не носи отговорност.

41. Всеки участник в томболата може по всяко време, докато личните му данни се съхраняват, обработват и използват от организатора на томболата, да получи достъп, да поиска корекцията или унищожаването (заличаването) на личните си данни.

42. Участникът може да упражни тези си права, като подаде писмено заявление до организатора на e-mail: info@kinoarena.com. Заявлението следва да съдържа коректни данни за идентификация на участника. В случаите, когато се подава заявление за преустановяване на обработването и използването на лични данни за целите на директния маркетинг, е достатъчно заявлението да съдържа съответния e-mail.

 

 

Сподели с

Facebook